Gizlilik Politikası

Müşteri Aydınlatma

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ BİLGİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre hazırlanmış olup, DOST FINDIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Ürün ve Hizmetlerini Sunmak İçin) firması, sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi, veri işleme amaçlarını belirlemesi, veri işleme sisteminin kurulması ve işletilmesi sebebiyle veri sorumlusudur.  DOST FINDIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kanun tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'ncu maddesine göre, veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri, veri işleme ile ilgili konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu metin, ilgili kişi olarak sizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, ilgili kişinin (veri sahibinin) ve veri sorumlusunun hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

 

Veri Sorumlusunun

Adı/Soyadı / Unvanı   : DOST FINDIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Posta Adresi               : Gölevi Mah. Bataklık Sok. No: 5 Ünye/ORDU  

Telefon                       : 0.452.323.17.41

E-posta                       : info@dostfindik.com.tr

İnternet Adresi            : www.dostfindik.com.tr

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME ANA AMAÇLARI VE İŞLENEN VERİLER

Müşteriye yönelik, tüm ticari yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi; ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi; online, fabrika ve mağazalardan ürün satışı yapılabilmesi; şirket ürerim ve ticari politika ve kurallarının uygulanabilmesi; iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık faaliyetlerinin alınabilmesi, Vergi Müdürlükleri, Ticaret Odaları ile Meslek Odaları ve ilgili diğer mevzuatlarının yerine getirilmesi amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir: Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Görsel ve İşitsel veriler, Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi, Banka ve finansal bilgiler, Kredi kartı bilgileri

 

Müşteriye yönelik olarak kişisel veriler; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu olarak bizim hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişi olarak sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler çeşitli kanun ve iş ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen süreler boyunca sistemlerimizde muhafaza edildikten sonra silme yöntemiyle kullanımdan kaldırılacaktır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER EDİNİM YÖNTEMİ

İşlenen kişisel verileriniz, yazılı, sözlü, görsel ve ses kayıt sistemi ve e-posta aracılığı ile, diğer üçüncü taraflar ve siz veri sahibinde alınmaktadır.  

 

KİŞİSEL VERİ AKTARIM VE AMAÇLARI

İşlenen kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde yasal merciler tarafından talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. Bu aşamada öngörülebilir böyle bir durumun olmaması sebebiyle bilgi verilememektedir. Bunun gerçekleşmesi durumunda tarafınız ayrıca önceden bilgilendirilecektir. Ayrıca, sözleşme gereksinimleri, sunulan hizmetin tam, doğru ve zamanında yapılabilmesi, talep ve şikayetlerin karşılanabilmesi, sektör birlikleri ve taşeronları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimiz dışında herhangi bir gerçek ve tüzel kişi ve kurum ve kuruluşa aktarılmamaktadır

 

VERİ SORUMLUSU HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda yeterli güvenlik tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

 

Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildiği üzere, açık rıza alınmasa dahi kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir; İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi, Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi. 

 

VERİ SAHİBİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Veri sahibi olarak, 6698 KVKK 11.Madde uyarınca,  kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda  düzeltilmesini isteme, bu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarıldıysa düzenlemenin bildirilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu Kişisel veriler üçüncü kişilere aktarıldıysa silme veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin özellikle otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

 

TALEP VE BAŞVURU

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik talep ve şikayetlerinizi, web sayfamızdaki başvuru formunu doldurup;

  • kvkk@dostfindik.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek,
  • Gölevi Mah. Bataklık Sok.  No: 5 Ünye/ORDU adresine posta ile dilekçe göndererek iletebilirsiniz.

 

Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtile kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku bulacak tüm gelişmelere göre aydınlatma metnin de değişiklik yapma hakkımız saklıdır. İş bu metin www.dostfindik.com adresinde yayınlanmakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınıza aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.